Vedtekter

 1. Fred og Rettferdighet – FOR Norge – er en landsdekkende, ikke-kommersiell forening
  stiftet 14. mai 2023.
 2. Foreningens formål
  FOR har kampen for fred og rettferdighet som hovedformål.
  FOR utfordrer oppfatningen som vi får servert når Norge og Nato går til krig. FOR setter
  norsk og vestlig krigsdeltakelse i fokus, utfordrer de norske og vestlige medienes
  framstilling av krig og målbærer i stedet vårt ansvar for krigene.
  FOR sitt antikrigsarbeid skal lede til nedrustning, avspenning, gjensidig sikkerhet og
  forsoning uten militære blokker.
 3. Formålet med formålsparagrafen
  FOR er et dannelsesprosjekt som begynner med oss selv, vår nasjon og Norges rolle i
  internasjonal politikk. Formålsparagrafen er en del av selve dannelsen og skal binde
  foreningen til idealet som det målbærer så det ikke fortapes på veien.
 4. Virksomhet
  Foreningen skal forberede oppstarten av politisk parti med det samme navnet og formålet.
  Forberedelsen omfatter utvikling av et partiprogram, samling av 5000 underskrifter for å få
  partiet godkjent og registrering av de som ønsker å bli partimedlemmer.
 5. Medlemmer av foreningen
  Foreningens medlemmer er stifterne og andre som tas opp for å delta i arbeidet som forklart
  i punktet foran.
 6. Årsmøtet
  Årsmøtet er FOR sitt øverste organ. Årsmøtet velger en person til å representere foreningen
  utad (styreleder) og en arbeidsgruppe som sammen med lederen utgjør et styre på syv
  personer. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom 40 % av styret ber om det.
 7. Arbeidsgruppa administrerer foreningens arbeid. Særskilt skal arbeidsgruppa utarbeide et
  utkast til et partipolitisk program forankret i formålsparagrafen, samt lede arbeidet med å
  samle inn 5000 underskrifter til å starte nytt politisk parti.
 8. Lederen + en annen person fra arbeidsgruppa har sammen signaturrett. Prokura gis til
  vedkommende som arbeidsgruppa utpeker til kasserer.
 9. Eksklusjon
  Den som går mot formålsparagrafen, skal ekskluderer.
 10. Vedtektsendringer
  Denne bestemmelsen, formålsparagrafen og eksklusjonsparagrafen kan ikke endres.
  Forbudet omfatter korrektur og redaksjonelle endringer. Endringer av øvrige bestemmelser
  krever kvalifisert flertall.
 11. Oppløsning
  Samtidig med opprettelsen av det politiske partiet med det samme navnet som denne
  foreningen, oppløses denne foreningen. Rettighetene til foreningens navn, dets medlemmer
  med mer overdras til det nye partiet.