Vil Israel bruke kjemiske våpen?

Israels president hevder å ha beviser for at Hamas besitter kjemiske våpen, men hvem har størst motiv for å bruke det?

I et intervju med Sky News 22.10 hevder Israels president Yitzhak Herzog at Israel har funnet instruksjonsmateriale fra IS og al-Qaida på en drept eller tilfangetatt Hamaskriger, som handler om hvordan man kan produsere kjemiske våpen. Spørsmålet blir da, hva kan ha vært motivet for å offentliggjøre dette?

Israels president Yitzhak Herzog

Hamas mangler motiv

Kan det være sant at Hamas har eller prøver å skaffe seg slike våpen? Trolig ikke. Det er ikke fordi Hamas generelt retter seg etter Genevekonvensjonene, for det gjør gruppa åpenbart ikke, men ganske enkelt fordi Hamas ikke vil ha nytte av det. Stridsgass er mest effektivt nettopp for å drive en fiende ut av lukka bygninger og underjordiske systemer, og det er jo ikke der den israelske fienden i utgangspunktet vil befinne seg. Den fordømmelsen Hamas ville møtt ved en slik forbrytelse, har organisasjonen heller ikke noen velvillig verdenspresse til å dekke over. 

«Nytt holocaust»

En alternativ teori er at Israel selv planlegger å bruke kjemiske våpen, men legge skylda på Hamas. Det å koble Hamas til giftgass kan ha en retorisk effekt for Israel ved å forsterke parallellene mellom Hamas og nazistene. Ihjelgassede jødiske gisler vil utvilsomt gi en voldsom symboleffekt. 

Det å bruke giftgass som en falsk flagg-psyop for å demonisere Hamas, er likevel neppe et tilstrekkelig motiv for Israel til faktisk å gjøre dette. Hamas er allerede så demonisert i Vesten, gjennom de aksjonene organisasjonen faktisk har utført, at det å forsterke bildet av gruppa som de nye nazistene vil ha begrenset betydning. 

Nøytraliserer dødsfelle 

Om Israel velger å bruke stridsgass, vil hovedmotivet ganske sikkert være at det er et effektiv militært våpen i den kamparenaen Israel vil befinne seg i. Hamas’ har et vidstrakt tunnelsystem på Gaza som av alle militæreksperter antas å bli en dødsfelle for israelske soldater ved en bakkeinvasjon. Men det er om Israel begrenser seg til bruk av konvensjonelle midler. Ved å slippe saringass eller et annet dødelig kjemisk stridsmiddel ned i tunnelene, vil Israel raskt kunne uskadeliggjøre et stort antall Hamaskrigere, og selv gå trygt inn iført gassmasker.

Problemet for Israel med dette, er for det første at bruken av giftgass også vil drepe gisler og andre sivile som måtte oppholde seg i tunnelene, og for det andre at bruk av giftgass, uansett omstendighet, er å regne som en av de groveste krigsforbrytelsene som kan begås. 

«Konspirasjonsteori»

Skulle Israel bruke giftgass uten en dekkhistorie om et overhengende trussel fra Hamas, vil den PR-messige katastrofen være total, og muligens langt overgå den militære gevinsten. Derfor vil det være nødvendig å bygge opp en fortelling hvor det framstår sannsynlig at det var Hamas som sto bak. Det å forberede opinionen på muligheten for et scenario hvor Hamas bruker kjemiske våpen, vil trolig gjøre denne jobben lettere. 

Man kunne også tenkt seg det motsatte, at det å lekke slik informasjon vil sette flere på sporet av hva Israel selv kan tenkes å planlegge. Gitt det medieklimaet som råder i Vesten, er imidlertid risikoen for dette lav.  Denne og eventuelle andre artikler som retter kritisk søkelys på om Israel selv kan ville bruke stridsgass, vil effektivt bli nøytralisert i hovedstrømsmedier som «konspirasjonsteori», som anstendige journalister ikke kan inngi seg med.

Will Israel use chemical weapons? 

Israel’s president claims to have evidence that Hamas possesses chemical weapons, but who has the greatest motive to use them? 

In an interview with Sky News on 22.10, Israeli President Yitzhak Herzog claims that Israel has found, on a killed or captured Hamas fighter, IS and al-Qaeda manuals about how to produce chemical weapons. The question then is, what could have been the motive for stating this publicly? 

Israels president Yitzhak Herzog

Hamas lacks motive 

Could it be true that Hamas has or is trying to acquire such weapons? Probably not. This is not because Hamas generally complies with the Geneva Conventions (the group obviously does not), but simply because Hamas does not want to benefit from it. Poison gas is most effective precisely for driving an enemy out of closed buildings and underground systems — which is not where the Israeli enemy will initially be. In addition, Hamas does not have the necessary sympathy of the world press to mitigate such use.

«New holocaust» 

An alternative theory is that Israel itself plans to use chemical weapons, but blame it on Hamas. Linking Hamas to poison gas could have a rhetorical effect for Israel by reinforcing the parallels between Hamas and the Nazis. Gassed Jewish hostages will undoubtedly have a tremendous symbolic effect. 

However, using poison gas as a false flag PSYOP to demonise Hamas is hardly a sufficient motive for Israel to actually do this. Hamas is already so demonised in the West, through the actions the organisation has actually carried out, that reinforcing the image of the group as the new Nazis will have limited significance. 

Neutralises death trap 

If Israel chooses to use gas, the main motive will almost certainly be that it is an effective military weapon in the battle arena Israel finds itself. Hamas has an extensive tunnel system in Gaza which all military experts believe to be a death trap for Israeli soldiers with a ground invasion. But that is if Israel limits itself to the use of conventional weapons. By dropping sarin gas or another deadly chemical agent into the tunnels, Israel will quickly neutralise a large number of Hamas fighters, and could even enter safely wearing gas masks. The problem for Israel with this is, firstly, that the use of poison gas will also kill hostages and other civilians in the tunnels, and secondly, that the use of poison gas, regardless of the circumstances, is considered one of the most serious of war crimes. 

«Conspiracy theory» 

Should it be revealed that Israel itself used poison gas, the PR disaster would be total, and far exceed the military gain. Therefore, it would be necessary to construct a story where it appears plausible that Hamas was behind it. Preparing public opinion for the possibility of a scenario where Hamas uses chemical weapons will probably make this job easier. One could also imagine the opposite, that leaking such information would make more people suspect what Israel itself might be planning. However, given the media climate that prevails in the West, the risk of this is low. This and any other articles that cast a critical spotlight on whether Israel itself might want to use chemical weapons will effectively be neutralised in the mainstream media as «conspiracy theory», which decent journalists cannot be seen to engage with.