Prinsipper

Vedtatt 21.05.2023

FOR er et politisk parti. De største grusomheter, tap av liv, undertrykkelser og nedverdigelser skjer under krig. Derfor har FOR kampen mot krig som hovedformål.

FOR er basert på den internasjonale arbeiderbevegelsens idegrunnlag som fremmer de undertryktes perspektiv, solidaritet, likeverd og kampen mot krig.

Sammen med hovedformålet har derfor FOR følgende kampsaker:

1. FOR utfordrer oppfatningen som vi får servert når Norge og Nato går til krig. FOR setter norsk og vestlig krigsdeltakelse i fokus, utfordrer de norske og vestlige medienes framstilling av krig og målbærer i stedet vårt ansvar for krigene. Krig fører ikke bare til tusenvis av drepte soldater og sivile. Krigens materielle ødeleggelse og bortfallet av utviklingsmuligheter fører til fattigdom og nød. FOR sitt antikrigsarbeid skal lede til nedrustning, avspenning, gjensidig sikkerhet og forsoning uten militære blokker.

2. FOR stiller seg bak formålet med Nobels fredspris. Norge skal som fredsnasjon opptre i fredsprisens ånd, ikke bare dele den ut. Norge skal derfor aktivt jobbe for reduksjon av militærstyrker, arrangering av fredskongresser, og nasjonenes forbrødring. Norge trenger et Fredsdepartement.

3. Få Norge ut av Nato. Nato truer Norges sikkerhet og er hovedårsaken til at faren for atomkrig og utslettelse av menneskeheten er større enn noen gang.

4. Få Norge til å ratifisere traktaten om forbud mot kjernevåpen.

5. Krigen i Ukraina har vist oss at fred og rettferdighet ikke kan oppnås med militær seier for Ukraina og Nato. FOR står i stedet for umiddelbar stans i alle norske våpenleveranser til krig med krav om våpenhvile og fredsforhandlinger. I stedet for å ekspandere Nato må de politiske og kulturelle rettighetene til borgerne i alle deler av Ukraina ivaretas.

6. FOR vil oppheve alle selvdestruktive eller inkonsekvente og urettferdige sanksjoner. FOR vil arbeide for at sanksjoner gjennom FN blir benyttet mot land som bryter folkeretten, men da ut fra like prinsipper og likebehandling uavhengig av om det er vestlige allierte eller rivaliserende stater som begår folkerettsbruddet.

7. Kreve at Israel opphever apartheid og gir alle like rettigheter. FOR støtter kampanjen for boikott, deinvestering og sanksjoner mot Israel inntil de illegale anneksjonene oppheves og apartheidsystemet avvikles fullt ut.

8. Norge skal være en rettsstat med demokrati, ytringsfrihet, pressefrihet og retten til å vite. Tross all retorikk i Vesten svikter dette så lenge Julian Assange er fengslet og Edward Snowden må være i eksil i Russland.

9. Rust opp velferden – ikke våpenlagrene. Vi vil gi gratis tannlege for voksne, gratis skolemat, sports- og kulturtilbud for barn fordi vi vil ruste ned militæret. De som vil ruste opp militært, vil derimot tilby «solidariske velferdskutt» i årene som kommer. Likebehandling uavhengig av opprinnelsesland.

10. Stans krigene, ikke krigsflyktningene. Flyktningene er resultatet av våre kriger. Vesten må stanse all destabilisering alle steder i verden, og heller gjenoppbygge ødelagt infrastruktur. Det vil stanse flyktningestrømmen.

11. Realistisk energipolitikk – stans elektrifisering av sokkelen og oljeleting i Arktis. Påstanden om at norsk olje er verdens reneste, er en løgn basert på den meningsløse ideen om å bruke verdifull vannkraft til å drifte oljeutvinning. Den siste olja må hentes opp i de fattigste landene i verden, de som aldri før har fått nyte godt av oljeinntekter, ikke i verdens rikeste land i verdens mest sårbare økosystem.

12. Ut av EØS. Sikre nasjonal selvbestemmelse, herunder innen finans. Reversere privatisering av helse- og transportsektoren.

13. Kamp mot sosial dumping. Arbeidssøkere fra alle land må likebehandles. Ingen særbehandling for EU-borgere. Arbeidsinnvandrere skal ha norske ansettelser og norsk tariff.

14. Fritid framfor forbruk. FOR vil utvide foreldrepermisjon til 2 år, innføre firedagers normalarbeidsuke og grunninntekt, en universell og ubetinget inntekt som gis til alle som skal dekke individets grunnleggende behov.