Fredrik Heffermehl er død

Det er en trist melding jeg akkurat fikk: At Fredrik Heffermehl døde i dag. Det er bare 6 uker siden Fredrik stolt kunne lansere sitt livsverk, en engelsk oversettelse av boken sin «The Real Nobel Peace Prize – a squandered opportunity to abolish war.»

Med Fredrik Heffermehls bortgang går en forkjemper for nedrustning og kamp mot våpen og krig fra oss – midt i en tid som mer enn noe preges av døds- og krigskreftene.

Fredrik var forberedt på at helsa ikke ville gi ham mange år, men først og fremst engstelig for at han ikke ville få oppleve denne bokutgivelsen. Men det fikk den gamle kjempen til fulle oppleve!

I gode antikrigsvenners lag feiret han både hjemme i Åsgårdstrand og på hotell Continental i Oslo 85-årsdagen sin den 11.11, på selve fredens dag.

Som jurist var Fredrik oppbrakt over at Den norske Nobelkomité suverent definerte sitt mandat og ignorerte testamentators vilje om å gi prisen til forkjempere for reduksjon av hærer,  nedrustning, og folkenes forbrødring, og at de i stedet valgte en bred og populistisk forståelse der de søker forkjempere for «gode saker,» som miljø, menneskerettigheter og sosialt arbeid.

Slik røvet komiteen Nobels midler – år etter år – fra det livsviktige nedrustningsarbeidet, mente Fredrik.

Den 11.11 i år ble en sann fest for Fredrik, der mange æret ham for hans livslange arbeid i fredsbevegelsen. Med familien, som han satte så uendelig stor pris på, og venner til stede, fikk han tatt, det som idag fortoner seg som, et varmt og meningsfylt farvel.

Jeg vil savne ham, hans påståelighet, hans daglige telefonsamtaler, hans energi og urokkelige kompass – en god, ærlig og nær venn.

Takk, Fredrik!

In Memorium: Fredrik Heffermehl

It’s a sad message I just received: Fredrik Heffermehl died today. It is only 6 weeks since Fredrik proudly launched his life’s work, an English translation of his book «The Real Nobel Peace Prize – a squandered opportunity to abolish war.»

With Fredrik Heffermehl’s passing, a champion of disarmament and the fight against weapons and war passes away – in the midst of a time that is more than ever characterised by the forces of death and war.

Fredrik was prepared for the fact that his health would not give him many years, but first and foremost he was worried that he would not live to see the publication of this book. But the old giant lived to see it!

In the company of good anti-war friends, he celebrated his 85th birthday both at home in Åsgårdstrand and at the Continental Hotel in Oslo on November 11, the actual day of peace.

As a lawyer, Fredrik was outraged that the Norwegian Nobel Committee sovereignly defined its mandate and ignored the will of the testator to award the prize to advocates for the reduction of armies, disarmament and the fraternisation of peoples, and that they instead chose a broad and populist understanding where they seek advocates for «good causes,» such as the environment, human rights and social work.

In this way, the committee robbed Nobel funds – year after year – from vital disarmament work, according to Fredrik.

11 November this year was a true celebration for Fredrik, with many honoring him for his lifelong work in the peace movement. With his family, whom he appreciated so much, and friends present, he was able to say what today seems like a warm and meaningful goodbye.

I will miss him, his assertiveness, his daily phone calls, his energy and unwavering compass – a good, honest and close friend.

Thank you, Fredrik!